Đoàn Nhược Quý

Director – Composer – Song Writer – Producer – Singer.

Trường Lê

Project Manager – Composer – Producer – Song Writer.

Nguyễn Hoàng Tuấn

Composer – Producer – Singer

Nhân Cao

Producer

Đội Ngũ ADAM Muzic

Music Producer – Composer – Song Writer